Algemene voorwaarden

Artikel 1  Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop van goederen en levering van diensten door ZORGPAKK, alsmede op onderhandelingen betreffende zodanige verkoop en levering, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden worden enkel en uitdrukkelijk na schriftelijk goedkeuring door ZORGPAKK aanvaard.
1.2. Op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen ZORGPAKK en Koper is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (1980).
1.3. Iedere rechtsvordering ingevolge een overeenkomst tussen ZORGPAKK. en Koper zal worden ingesteld te Amsterdam voor de bevoegde rechter, tenzij ZORGPAKK de wettelijke competentieregels wenst te volgen, een ander met behoud van het recht van hoger beroep en cassatie.

Artikel 2  Aanbiedingen en Orders
2.1. Orders dienen uitsluitend per fax, per e-mail of per ondertekende orderformulier geplaatst te worden, dit om fouten en/of misverstanden van beide kanten te voorkomen.
2.2. Indien ZORGPAKK goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan ZORGPAKK geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of goede werking van deze goederen dan de garantie die ZORGPAKK van haar leverancier heeft bekomen.
2.4. Elke aanbieding of prijsnotering door ZORGPAKK  geldt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan ZORGPAKK niet binden. ZORGPAKK wordt slechts gebonden voor zover zij de order, die de Koper op zodanige aanbieding of notering laat volgen, schriftelijk aanvaardt.
2.5. Alle opgaven door ZORGPAKK  van getallen, maten, gewichten, en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar ZORGPAKK  kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monster, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de desbetreffende producten. Wanneer de Koper aantoont dat de geleverde producten zodanig afwijken van de opgaven van ZORGPAKK of van de monsters, tekeningen of modellen, dat hij niet meer in redelijkheid tot afname daarvan verplicht kan worden, heeft Koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover deze ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

Artikel 3  Prijzen
3.1. Tenzij anders aangeven worden alle prijzen uitgedrukt in Euro’s exclusief B.T.W.
3.2. Alle prijzen zijn gebaseerd op “af magazijn” ZORGPAKK te Deventer.
3.3. Franco huis grens bij orders hoger dan € 300,- per magazijn, dan wel anders schriftelijk overeengekomen.
3.4. Elke stijging van de prijs van de door ZORGPAKK voor haar producten en diensten gebruikte grondstoffen, halffabrikaten en/of andere goederen en/of diensten, alsmede elke ongunstige wijziging van de koers van de valuta waarin ZORGPAKK haar leveranciers moet betalen ten opzichte van de valuta waarin Koper haar moet betalen, mag ZORGPAKK door berekenen aan Koper. Indien dit geschiedt binnen 3 maanden na de aanvaarding van de order is Koper gerechtigd de overeenkomst voor de toekomst te (doen) ontbinden.
3.5. Bij bestellingen met een bruto-factuurwaarde lager dan € 300,- euro berekend ZORGPAKK € 9,50 order/-administratiekosten.

Artikel 4  Betaling
4.1.  Tenzij anders overeengekomen dient aan ZORGPAKK te worden betaald vóór levering of uiterlijk bij levering
 van goederen of diensten, dan wel in geval van facturering bij of na levering, uiterlijk binnen 21 dagen netto.
4.2 Indien Koper niet tijdig betaalt, draagt het verschuldigde door Koper te betalen bedrag ter hoogte van 2 % per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling opeisbaar is tot op de dag waarop deze plaatsvindt. In het geval niet alle uitstaande vorderingen door Koper zijn voldaan, heeft ZORGPAKK  het recht verdere orders te weigeren en verdere leveringen op te schorten. Ingeval Koper jegens ZORGPAKK met enige betaling in gebreke is worden alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar en is ZORGPAKK gerechtigd aan Koper zowel buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met minimum van € 100,- als de werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten (inclusief die van juridische bijstand) in rekening te brengen.
4.5. Koper is niet gerechtigd tot verrekening tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5  Levering
5.1. Door ZORGPAKK opgegeven leveringsdata zijn bij benadering en missen contractuele betekenis. ZORGPAKK is niet aansprakelijk jegens Koper wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. ZORGPAKK heeft ten alle tijden het recht in gedeelten te leveren.
5.2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn.
5.3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst of aan hem ter beschikking zijn gesteld.
5.4. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
5.5. Voor zendingen ter waarde van EURO 300,- (ex. BTW) en hoger neemt verkoper de vrachtkosten tot afleveradres in Nederland voor zijn rekening. Voor zendingen ter waarde van minder dan EURO 300,- komt de vracht voor rekening van de koper, met dien verstande dat de vrachtkosten tot afleveradres in Nederland van deelzendingen ter waarde van minder dan EURO 250,- ter uitvoering van voor levering ineens gegeven orders boven EURO 300,- eveneens voor rekening van de verkoper komen, tenzij de deelzending geschiedt op verzoek van de koper.
5.6. Ingeval van niet of niet tijdig afnemen van de goederen door Koper, zal ZORGPAKK de goederen voor rekeningen risico van Koper opslaan. Alle kosten die voor ZORGPAKK uit het niet tijdig afnemen van Koper voortvloeien zijn voor rekening van Koper.
Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan ZORGPAKK gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan Koper in rekening te brengen.
5.7. In alle gevallen waarin goederen c.i.f. of f.o.b. of met gebruik van een andere internationale handelsterm worden verkocht, wordt deze term voortaan in overeenstemming met de Intercoms 1990, behoudens in zoverre deze afwijken van deze voorwaarden.

Artikel 6  Eigendomsvoorbehoud
6.1. De eigendom van de verkochte zaken gaat, niettegenstaande de feitelijk aflevering, pas over op Koper nadat deze hetgeen hij ter zake van deze zaken aan ZORGPAKK verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze Algemene Voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, renten, belastingen en kosten, alsmede eventuele ter zake van de zaken verrichte of te verrichten werkzaamheden. Ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter voldoening van die vorderingen die ZORGPAKK op Koper mocht hebben ten aanzien van welke ZORGPAKK in dit artikellid niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt . Daarna al ieder bedrag dat van Koper wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van alle eventueel verschuldigde renten en kosten als bedoeld in artikel 4.4.
6.2. Voordat de eigendom van de zaken op Koper is overgegaan, is Koper niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bewaren. Koper is slechts gerechtigd de zaken, waarvan ZORGPAKK eigenaar is,  aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van Koper’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
6.3. Tot deze betaling zal Koper de goederen slechts bezitten als houder van ZORGPAKK en zal hij de goederen van andere goederen afgezonderd en aangeduid als in eigendom toebehorend aan ZORGPAKK opslaan en opgeslagen houden.
6.4. ZORGPAKK wordt eigenaar van alle goederen waarin de geleverde goederen worden verwerkt of die door of met behulp van de geleverde goederen tot stand worden gebracht of worden gewijzigd.
6.5. ZORGPAKK behoudt zich het recht voor om elke goed waarvan de eigendom nog niet aan Koper is overgegaan weer in bezit te nemen en Koper geeft hierbij voor dit doel een onherroepelijke volmacht aan ZORGPAKK om alle bedrijfsterreinen te betreden. Dit recht zal voortbestaan ongeacht de niet-verklaring of ontbinding om welke reden dan ook van de overeenkomst tussen ZORGPAKK en de Koper.

Artikel 7  Overmacht
7.1. Leveringen mogen geheel of gedeeltelijk worden opgeschort  of geannuleerd door ZORGPAKK indien de productie, het vervoer en/of  de levering van de goederen of diensten voor ZORGPAKK wordt belemmerd, vertraagd, onmogelijk gemaakt of oneconomisch gemaakt door feiten of omstandigheden die zich buiten de invloedssfeer van ZORGPAKK voordoen, ongeacht of deze feiten en omstandigheden voorzien waren of voorzien konden worden op het moment dat de order door ZORGPAKK werd geaccepteerd. ZORGPAKK is niet aansprakelijk jegens Koper voor enig verlies of enige schade die Koper mogelijk zou lijden als gevolg van een dergelijke opschorting of annulering.

Artikel 8  Garantie en aansprakelijkheid
8.1. Indien ZORGPAKK goederen levert die grotendeels door derden zijn gefabriceerd, kan ZORGPAKK geen verdergaande garantie aan Koper verstrekken met betrekking tot de kwaliteit en/of  goede werking van deze goederen dan de garantie die ZORGPAKK van haar leverancier heeft bekomen.
8.2. Koper zal de geleverde goederen direct en volledig inspecteren. Afwijkingen in het aantal verpakkingen en/of colli en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen en/of colli openbaren of kunnen openbaren, dienen binnen 8 dagen na de levering aan ZORGPAKK te worden gemeld. Ieder gebrek dat zich later openbaart en dat Koper niet reeds eerder had kunnen ontdekken dient koper uiterlijk op de achtste dag na de ontdekking daarvan of na het moment dat het betreffende gebrek ontdekt had kunnen worden aan ZORGPAKK  te melden. Indien Koper niet conform de verplichtingen van dit artikellid handelt, vervalt ieder vorderingsrecht van Koper ter zake.
8.3. ZORGPAKK is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Koper of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
8.4. De aansprakelijkheid van ZORGPAKK jegens Koper, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de desbetreffende contractsom ( exclusief B.T.W.), of bij gebreke daarvan tot het bedrag dat ZORGPAKK van haar verzekeraar ter zake ontvangt.
8.5. De aansprakelijkheidsbeperkingen in 8.3. en 8.4. blijven buiten toepassing indien de desbetreffende schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ZORGPAKK of haar leidinggevend personeel.
8.6. Speciale bepaling m.b.t. antischeurkleding en antischeurlinnengoed; ZORGPAKK en de betrokken werknemers zijn nimmer aansprakelijk voor alle mogelijke nadelige gevolgen, die bij het gebruik van de geleverde producten, in het bijzonder de antischeurpakken en antischeurbedlinnengoed mogelijk kunnen plaatsvinden.
ZORGPAKK vervult op basis van zijn expertise in eerste instantie een adviserende rol bij de stofkeuze en het model, waarbij een optimale verhouding gezocht wordt bij de veiligheid van betrokken klient, functionaliteit, draagcomfort en prijs, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden, gezien de uiteindelijke keuze van model en stofsterkte bij de betrokken instantie/ verantwoordelijke verzorger ligt, gezien deze betrokkene een juiste inschatting kan maken van de gedragingen van betrokken klient.
ZORGPAKK adviseert ten aller tijde altijd een pak zonder mouwen mouwloos of korte mouw in te zetten om het risico tot zelfverwonding/ zelfdoding zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 9  Retourzendingen.
9.1. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als aan de onderstaande richtlijnen is voldaan:
- na schriftelijk overleg via emai, fax of aangetekende post.
- binnen 8 dagen na ontvangst goederen.
- kopie factuur of verzendlijst waar de zending betrekking op heeft.
- Porto kosten retourzending ten laste voor klant.
- bedrag van € 7,50 wordt voor administratieve- en magazijn kosten in rekening gebracht.
9.2. Aangeboden retourzendingen zonder akkoord worden geweigerd en op kosten van Koper geretourneerd.
9.3. Akkoord bevonden retour goederen dienen in originele staat en in originele verpakking te zijn en als deze reeds gedragen,bewerkt, bedrukt of geborduurd zijn kunnen deze nimmer retour geaccepteerd worden.
9.4. Bij goederen zoals ondergoed kan ZORGPAKK op hygiënische gronden geen retourzendingen accepteren.

Artikel 10 Ontbinding
10.1. Indien Koper nalaat al zijn schulden tijdig te voldoen of hierover een akkoord met zijn schuldeisers sluit of indien Koper onderworpen wordt aan maatregelen die volgens het daarop toepasselijk recht genomen kunnen worden met betrekking tot schuldenaren die niet al hun schulden willen of kunnen voldoen of als Koper nalaat enig verplichting onder enig contract met ZORGPAKK te voldoen, is ZORGPAKK bevoegd, naar haar keuze:
- verzending van te leveren goederen en/of diensten uit te stellen en vervoer te onderbreken totdat betaling naar haar uitsluitend en redelijk voordeel voldoende zeker is gesteld en/of
- al haar betalingen op te schorten en/of
- door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten met Koper met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met koper dan ook.

Artikel 11  Uitoefening van Opschortings-, ontbindings-, en vernietigingsrechten door ZORGPAKK
11.1. Indien ZORGPAKK op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig  een op opschortings-, ontbindings-, en/of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is ZORGPAKK niet gehouden tot enige vergoeding aan Koper, en in ieder geval niet tot betaling van wettelijke rente in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.

Artikel 12  Geschillen
12.1.  Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing
12.2.  Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe  bevoegde Burgerlijke rechter.